City Deal Impact Ondernemen

Publicatiedatum 16 augustus 2023

Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze ondernemers noemen we ‘impact ondernemers’. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. Deze ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. Zo ervaren ze de wet- en regelgeving van de overheid vaak als ingewikkeld.

De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en zo impact ondernemen bevorderen. Dat doet de City Deal door ondernemers op meerdere manieren te ondersteunen. Zo bouwen de partners in de City Deal aan een netwerk met andere ondernemers en beleidsmakers, wordt er onderzoek verricht en kennis gedeeld en biedt de City Deal ondersteuning bij het professionaliseren van de onderneming. Ook wordt er gewerkt aan een beter beleid voor ondernemers. De City Deal Impact Ondernemen wordt op donderdag 11 maart tijdens de Online Global Goals gemeenten Meet-up van de VNG gelanceerd.

Het moment en de plek van de lancering zijn niet toevallig. Projectleider Willemien Vreugdenhil van de City Deal: “In de City Deal Impact Ondernemen richten we ons samen met gemeenten, provincies, Rijk en impact ondernemers op het realiseren van een duurzame en inclusieve betekeniseconomie. Een economie die invulling geeft aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de SDG’s.”

De City Deal richt zich op het versterken van het impact ecosysteem, door netwerkvorming te stimuleren, verdienmodellen op maatschappelijke opgaven te ontwerpen, in te zetten op doorgroei en opschaling van impact ondernemers en door financieringsstromen voor impact ondernemers toegankelijker te maken. Daarbij wordt bewust ingezet op samenwerking tussen impact first ondernemers en impact second ondernemers, die met hun bedrijf graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren, omdat beide perspectieven elkaar veel te bieden hebben.

De City Deal volgt hierbij drie sporen:

1. Het Overheidsorganisatie-spoor (‘licence to break’)
Het doorbreken van het ‘kastje naar de muur’-gevoel van ondernemers door vanuit gemeenten te werken met een makelaarsteam met mandaat dat afdelings- en domeinoverstijgend werkt om samen met impact ondernemers maatschappelijke doelen te realiseren.

2. Het loket- en netwerk-spoor (‘connecting the dots’)
Het vergroten van de bekendheid van bestaande regelingen en ondersteuning bij impact first ondernemers en het vergroten van de kennis over impact ondernemen bij het reguliere MKB. Dit gebeurt door netwerken van impact ondernemers te versterken, bestaande nationale en regionale loketten en MKB-netwerken te verbinden en samenwerking tussen impact ondernemers en het reguliere MKB te bevorderen.

3. Het financiële spoor (‘It takes two to tango’)
De toegang tot financieringsstromen vanuit overheidsfondsen zichtbaar en toegankelijk maken voor impact first en impact second ondernemers, o.a. door in te zitten op resultaatfinanciering. Zo komen twee partijen samen tot een mooie ‘tango’: de impact ondernemers worden ondersteund bij het indienen van goed onderbouwde aanvragen en de fondsen zien hoe in de praktijk invulling gegeven kan worden aan maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap.

Dat impact ondernemen een prominent thema is dat kansen biedt, blijkt wel uit het recordaantal deelnemende partijen: maar liefst 80 partijen verenigen zich in deze deal – gemeenten, provincies, ministeries, uitvoeringsorganisaties, kennisinstellingen, intermediairs, financiers, adviesbureaus en natuurlijk impact ondernemers. Een volledig overzicht is terug te vinden op AgendaStad.nl, waar je meer leest over deze deal. Samen zetten de partijen zich de komende jaren in deze City Deal in voor het ondersteunen van ondernemers die bijdragen aan een brede welvaart in de samenleving.

Over de SDG’s
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 door de Verenigde Naties benoemde doelen om de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze vormen een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Lees hier meer over hoe wij hiermee omgaan.

Over City Deals
City Deals zijn een bestuurlijke innovatie, geïnitieerd door het programma Agenda Stad. In City Deals werken verschillende overheden met elkaar en met maatschappelijke partners en private partijen aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke vraagstukken. Deze samenwerking stimuleert begrip, ontkokering en kennisuitwisseling en biedt experimenteerruimte en onderbouwing voor aanpassing van wet- en regelgeving. De City Deal-aanpak is in diverse onderzoeken van onder andere het Planbureau van de Leefomgeving, de NSOB en de Universiteit Utrecht geroemd als krachtig voorbeeld van bestuurlijke innovatie. In 2019 werd aan City Deals een Best Practice-certificaat toegekend tijdens de European Public Sector Awards. 

Neem contact met ons op!
Wil je meer weten over de City Deal of in gesprek komen over samen impact maken?  Neem dan contact op met Erik Mensinga via erik@icq-groep.nl / 06-49665894.